Obaveštenje

Usled tehničkih problema kreiranje konkursa i angažovanje dizajnera biće nedostupno u narednom periodu.

More than 12834 designers
555 contests
1244 contented clients

Uslovi Korišćenja Geelancer.com servisa

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Geelancer.com je servis koji se nalazi na Internet adresama http://www.geelancer.com i http://www.geelancer.rs (u daljem tekstu: Servis) i deo je usluga informacionog društva koje pruža DIFOL D.O.O., ul. Svetozara Papića br. 21/10, Srbija, matični broj:17347195, PIB:100099122 (u daljem tekstu: Kompanija).

Član 2

Servis je namenjen uspostavljanju kontakta i posredovanju između lica koja se bave dizajnerskom delatnošću i onima kojima su potrebne dizajnerske usluge, kako organizovanjem konkursa za dizajn, tako i putem direktnog angažovanja dizajnera.

Član 3

Kompanija omogućava korišćenje usluga informacionog društva i sadržaja Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja Geelancer.com servisa i Pravilnikom o sankcionisanju, Dizajn kategorijama i Minimalnim konkursnim nagradama koji su njegovi sastavni delovi i zajedno čine celokupan pravni odnos (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).

Servis omogućava svojim Korisnicima da ga koriste kao virtuelno tržište, odnosno programsku platformu za kreiranje, postavljanje, menjanje i objavljivanje konkursa za dizajn kao i apliciranje na iste, kao i mogućnost direktnog angažovanja dizajnera.

Član 4

Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj Servisa kao i na sve sa njim povezanim servisima Kompanije.

Član 5

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, autorskih prava kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 6

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.

 

II INTEGRITET SERVISA

Član 7

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa, odnosno usluge informacionog društva koju Kompanija kroz Servis pruža, i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između Kompanije i svakog pojedinog korisnika, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Servisa.

Član 8

Geelancer.com servis je prevashodno namenjen edukaciji, informisanju i promovisanju Korisnika i svojih sadržaja, kao i kreiranju konkursa i apliciranju na istim, kao i mogućnost direktnog angažovanja.

Član 9

Tekstovi, komentari, poruke i drugi unosi koje Korisnici ostavljaju na bilo kom delu Servisa (na primer u portfoliju, konkursima i slično) moraju biti tačni, ispravni.

Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo Korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva Korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Član 10

Vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema prema važećim propisima u Republici Srbiji.

III ZAŠTITA PRAVA

Član 11

Kompanija će u svakoj pojedinoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti i autorskih prava svim licima koja imaju ostvarivati svoj pravni interes ili čije je pravo povređeno, tako što će bez odlaganja:

 • na zahtev ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, i sačuvati ga u elektronskoj formi za potrebe bilo kog postupka koji bi mogao biti pokrenut, a u svrhu obezbeđenja dokaza, veštačenja i slično;
 • nadležnom organu ili oštećenom licu ili licu koje ima pravni interes, dostaviti korisničke podatke korisnika čije delo krši neko od navedenih prava, ili drugih prava,

sve navedeno u skladu sa zakonima Republike Srbije.

IV AUTORSKA PRAVA

Član 12

Kompanija ima isključivo autorsko pravo na Servisu i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod, korisnički interfejs i drugi elementi.

Član 13

Neovlašćeno korišćenje Servisa, u celini ili delimično, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 14

Servis može da sadrži i elemente na kojima isključiva autorska prava imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, Korisnika, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja.

Navedena lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci autorskih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu.

Član 15

Postavljanjem bilo kog sadržaja od strane korisnika, korisnik daje saglasnost da postavljeni sadržaj postane vidljiv svakom posetiocu i/ili Korisniku Servisa. 

Dalje prenošenje korisničkog sadržaja ili dela korisničkog sadržaja sa Servisa je dozvoljen samo uz prethodnu pisanu saglasnost Kompanije uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Geelancer.com Internet stranice.

Član 16

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor sadržaja i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Član 17

Kompanija ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorsko pravo.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj kojeg je autor, odnosno koji je putem Geelancer.com servisa učinio javno dostupnim.

 

V OGLAŠAVANJE

Član 18

Oglašavanje na Servisu je moguće na način i pod uslovima propisanim Zakonom o oglašavanju i drugim važećim propisima koji regulišu tu oblast.

 

VI PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Član 19

Podaci koji se dostavljaju prilikom registracije moraju biti potpuni i uvek tačni, a naročito moraju sadržati sledeće:

za fizička lica: ime i prezime, korisničko ime, e-mail adresu, adresu prebivališta, grad, zemlju, poštanski broj, telefon, preferirani jezik i vrstu korišćenja.

za pravna lica: puno poslovno ime, korisničko ime, e-mail adresu, adresu sedišta, grad, zemlju, poštanski broj, telefon, telefon predstavnika kompanije, PIB, matični broj i vrstu korišćenja.

Navedeni podaci se prikupljaju isključivo u svrhu omogućavanja plaćenih usluga Kompanije putem Servisa i ne obrađuju se na bilo koji drugi način. Davanjem ovih podataka, lica daju saglasnost da se o njima navedeni podaci prikupe u za to navedenu svrhu.

Ćlan 20

Korisnik je u obavezi da svoje podatke blagovremeno ažurira ukoliko dođe do njihove promene. Naziv, ime ili pseudonim kojim se Korisnik predstavlja putem Servisa ne sme da bude na bilo koji način nepristojan i/ili uvredljiv, da sadrži referencu na e-mail ili internet adresu, ili da se njime krši neko pravo trećeg lica.

Član 21

Kompanija ne odgovara za tačnost podataka koja su na Servis unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Ugovor o poverljivosti između korisnika

Član 22

U slučaju NDA konkursa korisnici se međusobno obavezuju da trećim licima ne otkrivaju sadržinu konkursa niti projekata (direktnih poslova) koji se obavljaju preko Servisa.

Navedeni Ugovor o poverljivosti („Ugovor o poverljivosti) zaključuju strana koja daje informacije i strana koja prima informacije u svrhu sprečavanja neovlašćenog otkrivanja Poverljivih informacija kako je to niže definisano. Ove ugovorne strane su se sporazumele da uđu u odnos poverljivosti koji se odnosi na otkrivanje određenih vlasničkih i poverljivih informacija („Poverljive informacije“). 

1. Definicija Poverljivih informacija: U svrhu ovog Ugovora o poverljivosti termin „Poverljiva informacija“ će se odnositi na sve informacije ili materijal koji ima ili može imati tržišnu vrednost ili koji može biti upotrebljen u svrhu poslovanja u kojem je angažovana strana koja daje informacije.

2. Izuzimanje iz Poverljivih informacija: ugovorne obaveze strane koja prima informacije se ne odnose na sledeće informacije koje su:

 • obelodanjene ili javno dostupne u momentu njihovog dostavljanja drugoj ugovornoj strani, ili koje nakon toga postanu javno dostupne bez krivice strane koja prima informacije;
 • otkrivene ili stvorene od strane koje prima informacije pre nego što su joj dostavljene od strane koja daje informacije; 
 • do strane koja prima informacije došle na zakonit način bez učešća strane koja daje informacije ili njenih predstavnika;  ili
 • objavljene od strane koja prima informacije uz prethodnu pisanu saglasnost strane koja daje informacije. 

3. Obaveze strane koja prima informacije: strana koja prima informacije će Poverljive informacije čuvati kao tajne, i kao isključivo vlasništvo strane koja otkriva informacije. Strana koja prima informacije neće bez prethodne pisane saglasnosti strane koja daje informacije Poverljive informacije objaviti, kopirati ili na neki drugi način obelodaniti trećim licima, ili dozvoliti trećim licima da upotrebljavaju u sopstvene svrhe, a na štetu strane koja daje informacije.

4. Period važenja: odredbe koje se odnose na poverljivost ovog Ugovora o poverljivosti će biti na pravnoj snazi i primenjivati se i nakon raskida Ugovora o poverljivosti, i obaveze strane koja prima informacije će ostati na važnosti sve dok Poverljiva informacija ne izgubi svojstvo tajne ili dok strana koja daje informaciju pisanim putem ne oslobodi drugu stranu od obaveze čuvanja tajnosti, šta god prvo nastupi.

5. Ugovorni odnos: niti jedna odredba ovog Ugovora o poverljivosti se neće smatrati, niti se može tumačiti kao odredba kojom nastaje odnos partnerstva, zajedničkog poslovnog poduhvata, poslodavca ili zaposlenog sa drugom stranom.

6. Opstanak odredbi: ukoliko sud odredi da je neka od odredaba iz ovog ugovora delimično ništava ili neprimenjiva, ostatak Ugovora o poverljivosti će proizvoditi pravno dejstvo i tumačiće se u skladu sa pravnim efektom koji su ugovorne strane želele. 

7. Sveobuhvatnost: ovaj Ugovor o poverljivosti čini sveobuhvatno razumevanje i izražava celovitu volju ugovornih strana povodom njegovog predmeta, i zamenjuje sve prethodne dogovore u ovom pogledu. Ovaj Ugovor o poverljivosti ne može biti izmenjen osim u pisanom obliku potpisanim od obe ugovorne strane. 

8. Odustanak: neće se smatrati odustankom od nekog prava po Ugovoru o poverljivosti ukoliko se ugovorna strana tim pravom ne služi.

Ovaj Ugovor o poverljivosti obavezuje i predstavnike, zastupnike i pravne sledbenike ugovornih strana.

 

VII KORISNICI SERVISA I VRSTE KORISNIKA

Član 23.

Posetilac koji putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja smatra se neregistrovanim korisnikom. Posetilac nema pristup svim sadržajima Geelancer.com servisa.

Korisnicima usluga se osim posetilaca smatraju i pravna i fizička lica koja su se pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja registrovala za korišćenje Servisa (u daljem tekstu: Korisnici) u jednoj od kategorija korisnika.

Zasnivanje i prestanak korišćenja

Član 24.

Korisnikom može postati svako punoletno fizičko lice, kao i maloletno fizičko lice uz saglasnost roditelja ili staratelja, kao i uredno registrovano pravno lice.

Član 24.

Korisnikom se postaje prijavljivanjem na Servis, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja kroz slanje potvrdnog verifikacionog e-maila.

Član 25.

Korisnik daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih Korisnik pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

Član 26.

Korišćenje se započinje potvrdom na verifikacioni e-mail koju je Servis poslao putem elektronske pošte na adresu koju je Korisnik naznačio prilikom započinjanja postupka registracije.

Član 27.

Korisnik može otkazati korišćenje, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, na sledeće načine:

 • slanjem e-maila o otkazu korišćenja preko kontakt forme na sajtu Servisa
 • korišćenjem opcije za deaktivaciju iz korisničkog naloga, odnosno brisanje korisničkog profila.

Određene informacije i/ili lični podaci, ili njihovi delovi, mogu ostati vidljivi na sajtu i/ili u našoj arhivi i mogu se koristiti u administrativne ili slične svrhe, poput:

 • Poruka koje je korisnik poslao preko Servisa drugim korisnicima mogu ostati vidljive tim korisnicima
 • Informacije koje su podeljene sa klijentima i dizajnerima mogu ostati vidljive tim klijentima i dizajnerima
 • Pobednički rad na konkursu ostaje javno vidljiv i dostupan.

Član 28.

Kompanija ima isključivo pravo da, bez prethodnog ili naknadnog obrazloženja, odobri ili odbije zahtev za registraciju, korišćenje, upotrebu Servisa ili korišćenje drugih usluga Kompanije bilo kom postojećem ili budućem Korisniku, u bilo kom trenutku, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Član 29.

Korisnik kome je otkazano korišćenje od strane Kompanije nema pravo da se ponovo registruje kao Korisnik, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Kompanije.

Lice koje prekrši navedenu zabranu obavezno je da na račun Kompanije uplati ugovornu kaznu u iznosu od 20.000,00 RSD (rezident Srbije), odnosno 200,00 EUR (za lica koja nisu rezidenti Srbije), u roku od tri dana od dana prijema pisanog zahteva za isplatu od strane Kompanije. Kompanija će blokirati nalog Korisnika na Servisu, koji je prekršio gore navedenu zabranu. Kompanija zadržava pravo da takvom Korisniku trajno zabrani korišćenje.

Kategorije (vrste) korisnika

Član 30.

Postoje četiri kategorije (vrste) korisnika:

· Classic Dizajner

· Premium Dizajner

· Fizičko lice – Klijent

· Pravno lice - Klijent

Classic Dizajner korisnik

Član 31.

Korišćenje u kategoriji Classic Dizajner je potpuno besplatno, osim provizije za usluge Kompanije i omogućava pristup svim sadržajima i uslugama Servisa u neograničenom vremenskom periodu, osim pristupa sadržajima i uslugama koje su dostupne Premium Dizajner Korisnicima.

Premium Dizajner korisnik

Član 32.

Korišćenje u kategoriji Premium Dizajner je potpuno besplatno, osim provizije za usluge Kompanije.

Da bi korisnik ostvario pravo na Premium Dizajner kategoriju korisnika prethodno mora biti registrovan kao Classic Dizajner korisnik.

Premium dizajner korišćenje se ostvaruje na osnovu odluke Kompanije koja ima diskreciono pravo dodeljivanja Premium Dizajner kategorije korisnicima po sopstvenoj diskrecionoj odluci.

Neki od kriterijuma za dodeljivanje Premium kategorije su:

 • Broj radova u Portfoliu dizajnera
 • Kvalitet radova u Portfoliu dizajnera
 • Broj pobeda na konkursima
 • Broj uspešno završenih poslova putem GeeMee servisa
 • Prosečna ocena u radu sa klijentima putem servisa

Član 33.

Korisnik može zatražiti Premium Dizajner korišćenje, u svakom trenutku, klikom na

opciju «Postani Premium Dizajner».

Kompanija ima diskreciono pravo da prihvati ili odbije zahtev za prebacivanje korisnika iz Classic Dizajner kategorije u Premium Dizajner kategoriju korišćenja bez ikakvog prethodnog ili naknadnog obrazloženja ili obaveštenja, na šta Korisnik nema pravo žalbe.

Član 34.

Pravo učestvovanja na Premium konkursima koji se objavljuju na Servisu imaju samo Premium Dizajner korisnici.

Fizičko lice – Klijent

Član 35.

Korišćenje Servisa za kategoriju Fizičko lice - Klijent je potpuno besplatno, osim provizije za usluge Kompanije.

Ova kategorija korisnika pruža Fizičkom licu - Klijentu mogućnost da kreira konkurs za bilo kakvu dizajnersku potrebu, odnosno da angažuje bilo kog Korisnika Dizajnera za obavljanje dizajnerskog posla putem GeeMee servisa kao posebne usluge Servisa.

Pravno lice – Klijent

 Član 36.

Korišćenje Servisa za kategoriju Pravno lice - Klijent je potpuno besplatno, osim provizije za usluge Kompanije.

Ova kategorija korišćenja pruža Pravnom licu - Klijentu mogućnost da kreira konkurs za bilo kakvu dizajnersku potrebu, odnosno angažuje bilo kog Korisnika Dizajnera za obavljanje dizajnerskog posla putem GeeMee usluge kao posebne usluge Servisa.

Obaveze Korisnika

Član 37.

Korisnik je u obavezi da sve vreme korišćenja, pristupne podatke (a naročito lozinku koju je izabrao prilikom registracije i koja mu je neophodna za korišćenje Servisa) čuva kao tajnu, kao i da pristupne podatke ne otkriva trećim licima. Ukoliko prekrši ovu obavezu, Korisnik to čini na sopstvenu odgovornost, i u potpunosti odgovara za sve radnje koje treće lice kome je otkrio svoje pristupne podatke preduzme.

Član 38.

Sadržaj koji Korisnik postavi na Servis može se sastojati od URL linka i/ili Internet adrese, ukoliko ne predstavlja oglas, odnosno nije postavljen u svrhu reklamiranja ili promocije.

Kompanija nije obavezna, ali zadržava pravo da ukloni sve eksterne i/ili interne linkove, kao i druge sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Servisa.

Član 39.

Korisnik se obavezuje da sadržaj koji unese na Servis neće biti oglasnog, odnosno reklamnog ili promotivnog karaktera.

Kompanija ima pravo da od Korisnika koji je uneo sadržaj oglasnog (reklamnog ili promotivnog karaktera) suprotno ovoj odredbi, naplati komercijalni iznos naknade za oglašavanje za period za koji je oglasna poruka bila dostupna na Servisu.

Korisnik se obavezuje da navedeni iznos uplati na račun Kompanije, u roku od tri dana od dana prijema fakture, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Član 40.

Svakom posetiocu, kao i Korisniku, je zabranjeno da blokira, prekriva ili prepravlja sadržaj koji je generisao Servis, kao i da na bilo koji drugi način blokira ili onemogućava nesmetani rad Servisa.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost bilo koje Internet stranice Servisa kao i sa njim povezanim Internet stranicama je zabranjena.

Korisnik ne sme da preduzima radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Servisa.

Član 41.

Kompanija nije obavezna da proverava, niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje bilo kog Korisnika kada je u pitanju upotreba Servisa. Kompanija nije obavezna, ali zadržava pravo da proverava da li su unosi odnosno sadržaj objavljeni od strane Korisnika na Servisu u skladu sa svrhom Servisa.

Garancija autorstva i prava Korisnika

Član 42.

Korisnik, samom radnjom unosa sadržaja na Servis, garantuje da ima isključivo autorsko pravo na svakom formatu, odnosno na svakom pojedinom delu koje uživa autorsko-pravnu zaštitu, kao što su tekst ili slika, audio i video radovi i radovi arhitekture kao i na drugom sadržaju koji unese na Servis.

Član 43.

U slučaju kršenja autorskog ili prava ličnosti ili kakvog drugog prava od strane Korisnika, Kompanija će u svakoj pojedinoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti i autorskih prava svim licima koja imaju ostvarivati svoj pravni interes ili čije je pravo na taj način povređeno, tako što će bez odlaganja:

 • na zahtev ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, i sačuvati ga u elektronskom obliku za potrebe bilo kog postupka koji bi mogao biti pokrenut, a u svrhu obezbeđenja dokaza, veštačenja i slično;
 • nadležnom organu ili oštećenom licu, ili licu koje ima pravni interes dostaviti korisničke podatke Korisnika čiji unos krši neko od navedenih ličnih, autorskih, ili drugih prava,

sve u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Član 44.

Korisnik se obavezuje da Kompaniji nadoknadi svu materijalnu štetu, kao i štetu na ugledu Kompanije, koju svojim radnjama eventualno prouzrokuje.

  

VIII GEEMEE USLUGA I PORTFOLIO

Član 45.

«GeeMee» odnosno Internet strana za Portfolio dizajnera predstavlja jedinstven segment Servisa, na kome Korisnici Dizajneri mogu postaviti svoj lični Portfolio i time promovisati sebe i svoje radove.

Član 46.

Samo Korisnik Dizajner ima pravo unosa, kreiranja, postavljanja i menjanja svog Portfolija. Kao što je napred navedeno, svaki Korisnik odgovara u potpunosti za sadržaj (na primer: radove) koji unese na svom Portfoliju.

Član 47.

Klijenti mogu putem GeeMee usluge koju pruža Servis direktno angažovati dizajnera, koji ima kreiran Portfolio, za određeni dizajnerski posao, prema dostupnim tehničkim mogućnostima, na sledeći način:

1)     Klijent izborom opcije «Angažuj dizajnera» dobija pristup posebnom odeljku u kojem može postaviti opis zahtevanog dizajna, vrednost posla i ponuditi angažovanje Dizajneru po sopstvenom nahođenju.

2)     Opis zahtevanog dizajna, pored ostalog, obavezno sadrži: opis, rok i cenu izrade zahtevanog dizajna.

3)     Ponuđeni Dizajner, koji putem servisa dobija obaveštenje da Klijent želi da ga angažuje, ima mogućnost da ponuđeni zahtev za dizajn prihvati, odbije ili zahteva korekciju cene ili roka izrade. Ponuđeni Dizajner nema pravo da zahteva izmenu drugih elemenata zahteva za dizajn, osim cene i roka izrade.

4)     Ukoliko ponuđeni Dizajner odbije ponuđeni zahtev za dizajn ili istekne rok za prihvat ponude, Klijent može isti zahtev za dizajnom ponuditi drugom Dizajneru, ili odustati od zahteva za dizajn.

5)     Ukoliko ponuđeni Dizajner zahteva korekciju cene i/ili roka za ponuđeni dizajn, Klijent može da pristane na korigovanu cenu i/ili rok, ili da odustane od zahteva za dizajn.

6)     Nakon što Klijent i Dizajner postignu saglasnost o bitnim elementima zahtevanog dizajna, uključujući i rok i cenu, Klijent je dužan da Kompaniji uplati iznos dogovorene cene, uvećan za odgovarajuću proviziju obračunatu prema važećem Cenovniku, putem opcije «plati i pokreni», u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja o plaćanju. Ukoliko Klijent ne izvrši uplatu u navedenom roku smatraće se da je odustao od zahteva za dizajn.

7)     Nakon što Kompanija evidentira urednu uplatu, počinje da teče rok koji su Klijent i Dizajner dogovorili kao rok za izradu zahtevanog dizajna.

8)     U toku trajanja roka za izradu Dizajner ima mogućnost da postavlja fajlove koji sadrže zahtevani dizajn koji je dostupan samo Dizajneru i Klijentu koji je zahtevao dizajn.

9)     Klijent može pregledati fajlove koje je Dizajner postavio, i na postavljene fajlove dodavati komentare, kroz poruke u projektu, koje vidi Dizajner i na taj način komunicirati u vezi sa izradom dizajna.

10)   Klijent može označiti postavljene fajlove kao finalnu verziju, u kom slučaju može klikom na «Razmena uspešna» označiti da je primio zahtevani dizajn, te da je Dizajner dostavio zahtevani dizajn u celosti.

11)  U slučaju da Klijent ne označi da je primio zahtevani dizajn u dogovorenom roku, odnosno klikne na opciju "Razmena neuspešna", zahtev za dizajnom se smatra neuspešnim. U navedenom slučaju Geelancer tim će izvršiti proveru i posredovati između klijenta i dizajnera u cilju uspešnog završetka posla odnosno vraćanja plaćene naknade za posao klijentu. 

12)  Dizajner dobija sistemsko obaveštenje da može da preuzme ugovoreni iznos cene zahtevanog dizajna isključivo ako Klijent u dogovorenom roku za izradu označi da je primio zahtevani dizajn, odnosno ukoliko Kompanija donese odluku da je dizajner ispunio svoje obaveze prema klijentu iz opisa posla, u potpunosti.

13)  Klijent i Dizajner imaju obavezu da ocene jedan drugog povodom okončane saradnje na zahtevanom dizajnu, bez obzira na način na koji je saradnja okončana (odnosno da li je saradnja okončana dostavljanjem zahtevanog dizajna ili ne) u roku od 10 radnih dana od dana okončanja saradnje. U slučaju da bilo koja strana to ne uradi, automatski će se dodeliti maksimalna ocena.

Član 48.

U slučaju odustanka, ili neuspeha direktnog angažovanja Dizajnera, Kompanija zadržava proviziju, dok primljeni iznos cene dizajna vraća Klijentu o njegovom trošku.

Član 49.

Kompanija ne učestvuje u pregovorima, niti u određivanju rokova i cene, niti na bilo koji način predstavlja ugovornu stranu u ugovoru o prenosu autorskog prava između Dizajnera i Kompanije, a koji može da nastane korišćenjem usluge informacionog društva koju Kompanija pruža.

Kompanija može može posredovati u rešavanju eventualnog spora između Klijenta i Dizajnera, uz uvažavanje ugovornih obaveza obe strane.

Član 49a.

Na GeeMee Portfolio stranici postoji jedinstven segment "Preporučeni Dizajneri" gde se prikazuju, nasumično, svi dizajneri koji su platili uslugu isticanja, prema izabranom roku i važećem Cenovniku. Svi dizajneri mogu platiti ovu uslugu putem opcije "Istakni se" iz svog korisničkog menija odnosno Portoflia.

 

IX KONKURSI

Član 50.

Konkursi predstavljaju jedinstveni segment Servisa putem kojih Korisnici Dizajneri mogu aplicirati na javnim zahtevima za dizajn (konkursima) objavljenim od strane Klijenata.

Član 51.

Klijent može putem Serbisa kreirati Classic konkurs, Premium konkurs ili NDA konkurs, sa ciljem pribavljanja dizajna za svoje potrebe.

Član 52.

Dostavljanje pobedničkog dizajna vrši se putem sekcije "Razmena" u okviru dizajn konkursa, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Član 53.

Klijent kreator Classic konkursa ili Premium Konkursa ili NDA konkursa uplaćuje novčani iznos konkursne nagrade kao i iznos provizije na račun Kompanije pre objavljivanja konkursa, po osnovu instrukcije za uplatu iz mejla, unosom podataka platne kartice, unosom svog paypal naloga ili drugim omogućenim načinom. Posle evidentiranja uplate klijent dobija potvrdni mejl u kom se nalazi Račun(Faktura).

Navedeni Račun se sastoji od i sadrži obračunati:

 • iznos za objavu konkursa - proviziju Kompanije (provizija) i
 • iznos konkursne nagrade (nagrada).
Klijentu se na zahtev može izdati i Predračun pre plaćanja.

Član 54.

Uplatom ukupnog iznosa (provizije i nagrade), Klijent kreator konkursa bezuslovno ovlašćuje Kompaniju da objavi konkurs, kao i da u ime i za račun Klijenta izvrši prenos iznosa konkursne nagrade Dizajneru pobedničkog rešenja koje Klijent odabere.

Član 55.

Po evidentiranju uplate ukupnog iznosa (provizije i nagrade), Kompanija izdaje i dostavlja Klijentu originalnu elektronsku fakturu koja je važeća bez pečata i potpisa, shodno Zakonu o elektronskom dokumentu (član 7.), Zakonu o računovodstvu (član 9.) i Zakonu o privrednim društvima (član 25 stav 3.).

Član 56.

Svi iznosi konkursnih nagrada odnosno naknada sa GeeMee poslova (projekata) prenose se u valuti nagrade odnosno naknade, ukoliko je to moguće, a ukoliko nije, prenose se u domicilnoj valuti, s tim da troškove valutne konverzije, odnosno eventualno umanjenje iznosa nastalo zbog razlike u valutnoj konverziji, snosi Dizajner.

Član 57.

Kompanija Dizajneru pobedniku konkursa isplaćuje konkursnu nagradu u iznosu koji je naveden na dizajn konkursu objavljenom na Servisu, umanjen za proviziju Servisa, prema važećem Cenovniku, i druge troškove prenosa nagrade, i to isključivo nakon što od Klijenta dobije informaciju da je Klijent primio ispravne, konkursom zahtevane i upotrebljive fajlove rešenja koje je odabrao kao pobedničke.

Član 58.

Po izboru pobednika na dizajn konkursu, od strane klijenta koji je kreirao konkurs, na tom konkursu se otvara nova sekcija "Razmena" preko koje dizajner dostavljanja pobedničke fajlove, u ispravnom i upotrebljivom formatu, a klijent preuzima navedene fajlove. Ovu sekciju mogu da vide samo kreator konkursa i dizajner koji je pobedio na konkursu. Klijent i dizajner imaju rok od 15 radnih dana da uspešno obave razmenu, odnosno da klijent potvrdi da su fajlovi ispravni preko opcije "Uspešna razmena", nakon čega Kompanija isplaćuje nagradu dizajneru pobedniku. U slučaju da to ne učini u navedenom roku, Kompanija ima pravo da bezuslovno isplati nagradu dizajneru pobedniku bez prava žalbe od strane Klijenta.

Klijent ima pravo da obavesti Servis da dizajner nije dostavio ispravne fajlove u upotrebljivom formatu izborom opcije "neuspešna razmena" nakon čega će Geelancer tim izvršiti uvid u razmenu i posredovati između klijenta i dizajnera.

Nakon uspešne odnosno uspešne razmene klijent i dizajner imaju rok od 30 dana da izvrši ocenu saradnje. U slučaju da to ne urade automatski će se dodeliti maksimalna ocena.

Član 59.

Svaki Korisnik – Dizajner koji je pobednik na konkursu, dužan je da po prijemu iznosa konkursne nagrade samostalno obračuna i izmiri sve obaveze fiskalnog i javno-pravnog karaktera u skladu sa važećim propisima Republike Srbije koji regulišu tu oblast, odnosno u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj živi, ukoliko nije iz Srbije.

Član 60.

U slučaju da na konkursu nije izabran pobednik, na šta kreator konkursa ima pravo, celokupan iznos konkursne nagrade se vraća licu koje je izvršilo uplatu, umanjeno za troškove transfera novca, dok Kompanija zadržava proviziju po osnovu izvršenih usluga organizovanja konkursa.

Član 61.

Klijent kreator konkursa ima rok od 5 (slovima: pet) dana od završetka konkursa, da izabere pobednika, odnosno ne izabere pobednika. Ukoliko klijent ne želi da izabere pobednika, nakon navedenog roka konkurs će automatski preći u status "bez pobednika" nakon čega se nagrada vraća klijentu. Klijent je dužan da obavesti Geelancer o načinu na koji želi da mu se isplati (vrati) nagrada. U slučaju da se ne izjasni o navedenom, u roku od 10 (slovima: deset) dana Geelancer ima pravo zadržavanja nagrade, bez prava žalbe od strane klijenta.

Član 62.

Na Classic konkursima mogu učestvovati svi Korisnici koji su se registrovali kao dizajneri: i Classic i Premium Dizajneri.

Na Premium konkursima mogu učestvovati isključivo Korisnici Premium Dizajneri.

Pravo kreiranja konkursa

Član 63.

Svaki Korisnik koji se registrovao kao Klijent ima pravo kreiranja, postavljanja i menjanja svog konkursa, za svoje potrebe (u svojstvu fizičkog ili pravnog lica).

Član 64.

Korisnik Klijent je u obavezi da prilikom kreiranja konkursa obavezno navede opis konkursa, vreme trajanja konkursa i iznos novčane nagrade.

Član 65.

Svaki konkurs mora imati naznačen iznos novčane nagradu (dalje: nagrada).

Član 66.

Minimalna nagrada koja se može postaviti u konkursu definisana je Dizajn kategorijama i Minimalnim konkursnim nagradama koje su objavljene na Servisu prilikom kreiranja dizajn konkursa.

Kompanija zadržava pravo izmene dizajn kategorija i minimalnih konkursnih nagrada u svakom momentu, bez prethodne najave.

Obaveze po kreiranju konkursa, vremensko trajanje i nagrada

Član 67.

Svako postavljanje konkursa stvara obavezu Korisnika Klijenta da na račun Kompanije isplati celokupan iznos naknade za pokretanje konkursa, kako iznosa nagrade tako i iznos pripadajuće provizije, u skladu sa važećim Cenovnikom i ovim Uslovima korišćenja.

Član 68.

Konkurs na Servisu započinje kreiranjem i objavljivanjem konkursa od strane Korisnika Klijenta.

Član 69.

Tekst konkursa sadrži sledeće obavezne elemente: opis Konkursa, trajanje Konkursa i iznos nagrade koja se daje za najbolje idejno rešenje po osnovu konkursa.

Trajanje Konkursa predstavlja vreme u kojem je moguće aplicirati sa konkursnim rešenjem.

Član 70.

Klijent ne može spajati više propisanih dizajn kategorija u jednom konkursu.

Član 71.

Konkurs se može kreirati isključivo prema važećim dizajn kategorijama objavljenim na Servisu prilikom kreiranja dizajn konkursa.

Član 72.

Kompanija ima pravo da, ali ne i obavezu, ukoliko nađe za shodno, produži ili skrati trajanje Konkursa, u meri neophodnoj za pravilno izvršenje relevantnog izbora idejnog rešenja, a u cilju ostvarenja svrhe Servisa.

Član 73.

Svaki Klijent dužan je da detaljno, izričito i jasno napiše uslove svog konkursa u Opisu konkursa, naročito u pogledu tehničkih uslova (zahtevanih dimenzija, rezolucija i slično), zahtevanih formata i tome slično, kako bi dobio primio ispravne, konkursom zahtevane i upotrebljive fajlove rešenja koje je odabrao kao pobedničke.

Ukoliko neki konkursni uslov nije naveden, a ne potpada pod odredbe ovih Uslova korišćenja, konkursna rešenja ne moraju ispunjavati te uslove.

Član 74.

Klijent, bez obzira na vrstu ili osobine konkursa, može u svakom momentu povećati nagradu konkursa, uplaćujući razliku između prvobitne visine nagrade i nove visine nagrade, i uz plaćanje provizije prema Cenovniku važećem u momentu povećanja nagrade. Nagrada se ne može smanjivati.

Član 75.

Klijent, bez obzira na vrstu ili osobine konkursa, može u svakom momentu produžiti trajanje konkursa, uz plaćanje dodatne naknade prema Cenovniku važećem u momentu produženja trajanja. Trajanje Konkursa se ne može smanjivati.

Odgovor na konkurs

Član 76.

Kao odgovor na konkurs, Korisnici Dizajneri, nastupajući u međusobnom takmičenju, daju svoja idejna rešenja (na primer: radove, autorska dela), koji se javno objavljuju u okviru konkursa Klijenta na Servisu.

Kao odgovor na NDA konkurs važe specijalna pravila poverljivosti između korisnika, opisana ovim Uslovima korišćenja.

Član 77.

Pobednikom konkursa se smatra onaj Korisnik čiji rad Klijent proglasi za pobednički, po isteku trajanja konkursa.

Član 78.

Klijent ima pravo da ne odabere pobednički rad, i time je konkurs završen, bez pobednika.

Ukoliko Klijent ne odabere pobednički rad u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana isteka konkursa, smatra se da je konkurs završen bez pobednika i konkurs će zvanično preći u status “bez pobednika”.

Član 79.

Svaki Korisnik pobednik bilo kog konkursa dužan je da Klijentu dostavi ispravne, konkursom zahtevane i upotrebljive fajlove rešenja koje je odabrao kao pobedničke, prema uslovima konkursa.

Član 80.

Original pobedničkog rada se Klijentu dostavlja u zahtevanom formatu (formatu koji je zahtevan konkursom), a u slučaju dodatnog zahteva od strane Kreatora konkursa pobednički rad se dostavlja i u ostalim formatima koji su jasno naznačeni u opisu konkursa. Klijent nema pravo da zahteva dostavu pobedničkog rada u formatima koje nije jasno naznačio u opisu konkursa.

Ukoliko dostavljeni fajlovi sadrže delove na kojima autorsko pravo imaju treća lica, Korisnik mora imati pravo upotrebe tih autorskih dela u skladu sa zakonom.

Član 81.

Ukoliko Korisnik ne preda pobednički rad u skladu sa opisom konkursa, odnosno preda rad koji ne odgovara uslovima iz konkursa, u roku od 15 dana od dana proglašenja za pobednika putem "razmene", nagrada mu neće biti isplaćena, a dužan je da nadoknadi svu eventualnu štetu koju je time prouzrokovao.

Klijent je dužan da u roku od 15 dana i dostavljanja pobedničkog rada od strane dizajnera putem "razmene" potvrdi prijem pobedničkog rada preko opcija "uspešan razmena" u skladu sa opisom i uslovima iz konkursa, nakon čega Kompanija isplaćuje nagradu Korisniku Dizajneru.

U slučaju da u propisanom roku klijent ne klikne na opciju "razmena uspešna" odnosno "razmena neuspešna" smatraće se da je razmena uspešna i dizajner će biti isplaćen, bez prava žalbe od strane klijenta.

Član 82.

Kreator konkursa postaje nosilac prava na autorskom delu – konkursnom rešenju samo onda kada je proglasio pobednika, i nakon što Kompanija izvrši isplatu novčane nagrade pobedniku konkursa.

Tek nakon što pobednik konkursa primi celokupan iznos novčane nagrade, i nakon što Kreator konkursa primi autorsko delo – konkursno rešenje (u originalnom i zahtevanom formatu) Kreator konkursa postaje formalno-pravni vlasnik dela i imovinskih autorskih prava nad njim.

Član 83.

Korisnici Servisa koji se u smislu zakona smatraju nerezidentima, dužni su da o svom trošku dostave svu dokumentaciju koja je potrebna za izvršenje eventualnog prenosa sredstava (plaćanja), i obavezuju se da snose sve troškove povodom prenosa sredstava (plaćanja) korišćenjem OUR instrukcije za uplatu.

Dizajn kategorije i Minimalne konkursne nagrade

Član 84.

Na korišćenje Servisa primenjuju se minimalne propisane konkursne nagrade za Classic konkurse i za Premium konkurse koje su navedene prilikom kreiranja dizajn konkursa.

Ograničenje upotrebe konkursnih informacija

Član 85.

Informacije o Klijentu, koje se mogu videti u okviru Konkursa, ili bilo koje druge informacije koje Servis može učiniti vidljivim Korisnicima u vezi sa Konkursima drugih Korisnika smeju se koristiti samo u vezi sa predmetnim Konkursima. Korišćenje takvih informacija od strane Korisnika u nedozvoljene svrhe, a pogotovo za slanje netraženih komercijalnih poruka nije dozvoljeno.

Nepoštovanje konkursa i zloupotreba konkursa

Član 86.

Nepoštovanje ovih korisničkih Uslova u pogledu isplate konkursne nagrade ili dostavljanja upotrebljivog konkursnog rešenja, predstavlja osnov za ukidanje korišćenja, blokiranje naloga i/ili brisanja iz evidencije Korisnika, kao i obavezu Korisnika-prekršioca Uslova da na ime ugovorne kazne na račun Kompanije uplati iznos od 30.000,00 dinara, odnosno 300,00 EUR u roku od 3 dana od dana dostavljanja fakture Kompanije, pod pretnjom prinudne naplate.

Član 87.

Zloupotreba ili bilo kakva manipulacija sa konkursom, kao i onemogućavanje fer konkurencije (označavanje ili sugerisanje nekog rada kao plagijata, kao i konkurisanje plagiranim radom), predstavlja osnov za ukidanje korišćenja, blokiranje naloga i/ili brisanja iz evidencije Korisnika, kao i obavezu Korisnika-prekršioca Uslova da na ime ugovorne kazne na račun Kompanije isplati iznos od 100.000,00 RSD odnosno 1.000,000 EUR roku od 3 dana od dana dostavljanja fakture Kompanije, pod pretnjom prinudne naplate.

 

X SISTEM SANKCIONISANJA

Član 88.

Kršenje ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika (bilo Dizajnera ili Klijenata) se sankcioniše jedinstvenim sistemom sankcionisanja opisanim u Pravilniku o Sankcionisanju (skraćeno Pravilnik) kao ugovornom kaznom, a koji je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i može se menjati bez prethodne najave korisnicima.

 

XI PLAĆANJE USLUGA NA GEELANCER.COM PLATNIM KARTICAMA PUTEM INTERNETA

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju

Član 89.

Kompanija se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika.

Kompanija Prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge i Zakona o obligacionim odnosima, a na osnovu pristanka. 

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje rada u Kompaniji. Svi zaposleni u Kompaniji odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji

Član 90.

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke.

Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka Kompanija, niti iPay d.o.o., koje omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun Kompanije, nema pristup podacima sa Vaše platne kartice.

Član 91.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom transakcije, garantuje procesor platnih kartica, iPay d.o.o. pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Član 92.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i DinaCard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Član 92a

Kompanija može ponuditi i druge načine internet plaćanja za svoje usluge, poput PayPal plaćanja, gde će se primenjivati uslovi korišćenja tih pružaoca usluga transfera novca i plaćanja.

 

XII ISPLATA

Član 93.

Kompanija se obavezuje da u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana nastupanja uslova za isplatu, isplati dogovoreni iznos angažovanom Korisniku Dizajneru, odnosno iznos konkursne nagrade Korisniku Dizajneru pobedniku konkursa.

Svi iznosi konkursnih nagrada odnosno naknada sa GeeMee poslova (projekata) prenose se u valuti konkursne nagrade ukoliko je to moguće, a ukoliko nije, prenose se u domicilnoj valuti, s tim da troškove valutne konverzije, odnosno eventualno umanjenje iznosa nastalo zbog razlike u valutnoj konverziji, snosi Dizajner.

 

XIII FORUM

Član 94.

Geelancer.com može u svoj servis uvrstiti i sekciju Forum, u kojoj osim ovih Uslova, važe i uslovi korišćenja Foruma. Pre nego sto počnete da koristite Forum na bilo koji način, pročitajte i pridržavajte se pravila koja na Forumu važe. Nepoštovanje istih može biti osnov za ukidanje ili ograničenje vašeg naloga ili korišćenje Servisa.

 

XIV PRIVATNOST I TAJNOST PODATAKA

Član 95.

Geelancer.com poštuje privatnost svojih Korisnika - korisnika i posetilaca. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Kompanija neće otkrivati drugom.

Podaci o Kreatoru konkursa i Korisniku pobedniku konkursa će biti međusobno razmenjeni u svrhu ostvarivanja direktnog kontakta i zaključenja odgovarajućeg pravnog posla povodom konkursa.

Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 96.

Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene anonimne, agregirane podatke o posetama dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu, koji po svojoj pravnoj prirodi ne spadaju u podatke o ličnosti).

Navedene podatke Kompanija koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala Servis i njegove sadržaje dodatno usmerila i prilagodila posetiocima.

 

XV NEDOSTUPNOST SERVISA

Član 97.

Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog.

Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat.

Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Član 98.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

 

XVI NEWSLETTER

Član 99.

Registracijom na Servis Korisnik daje saglasnost da se njegova e-mail adresa uvrsti u listu slanja, odnosno da periodično prima newsletter.

Korisnik se može odjaviti sa liste slanja u bilo kom momentu klikom na opciju «unsuscribe» u okviru samog newslettera.

Sistemski mejlovi (obaveštenja) se ne smatraju newsletterom, i korisnik se ne može odjaviti sa njih.

Obaveštenja o krucijalnim izmenama, promenama i novinama, naročito novim uslovima korišćenja Geelancer.com servisa (ugovorni odnosi) ne smatraju se newsletterom i nije moguće odjaviti se sa liste slanja ovakvih obaveštenja.

  

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 100.

Stupanjem ovih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika, osim prava koja se tiču kategorije Premium Dizajnera.

Premium Dizajneru koji pristane na ove Uslove korišćenja može prestati ranije Premium Dizajner članstvo koje će biti zamenjeno sa Classic Dizajner kategorijom korišćenja po diskrecionom pravu Kompanije, po prihvatanju ovih Uslova korišćenja.

Član 101.

Kompanija ima pravo da izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Član 102.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije.  

Član 103.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za fizička lica.

Član 104.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog donošenja.

Član 105.

Ovi Uslovi korišćenja sačinjeni su ravnoglasno na srpskom i engleskom jeziku, od kojih za tumačenje prednost ima srpski jezik.

Svaki odštampani primerak ovih Uslova korišćenja proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

 

U Beogradu 01.04.2021. godine.

DIFOL D.O.O. BEOGRAD

 

DIREKTOR DRAGAN POPOVIĆ

Siguran dizajn
Mint hosting provajder

Server time: 2021-04-16 13:15:48 CET (Belgrade, Serbia). Sva prava zadržana © 2010-2021 Green Design d.o.o

Website Security Test