Obaveštenje

Usled tehničkih problema kreiranje konkursa i angažovanje dizajnera biće nedostupno u narednom periodu.

More than 12834 designers
555 contests
1244 contented clients

Pravilnik o privatnosti

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1

Ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Geelancer.com servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi http://www.geelancer.com (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo DIFOL DOO BEOGRAD, ul. Svetozara Papića 21/10, matični broj: 17347195, PIB: 100099122, (u daljem tekstu: Kompanija).

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja Servisa.

Član 2

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Član 3

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 4

Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija.
 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, kao i posredovanje odnosno omogućavanje zaključenje ugovora između korisnika Servisa o prenosu prava intelektualne svojine, a naročito autorskog prava.
 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica i to korisnika usluga koji putem Servisa stupaju u ugovorni odnos povodom prenosa prava intelektualne svojine, radi ispunjenja tog ugovornog odnosa, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o autorskom i srodnim pravima, odnosno propisima koji regulišu prava intelektualne svojine, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona i propisa.
 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 5

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

 • ime, 
 • prezime, 
 • pseudonim
 • adresa (mesto, opština, država), 
 • broj (mobilnog) telefona, 
 • e-mail adresa, 
 • IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).

Član 6

Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Član 7

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka preduzeće DIFOL DOO, niti iPay DOO koji omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun preduzeća DIFOL DOO,  nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice.  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.  Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni process naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Član 8

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. 

Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 9

Svaki odštampani primerak ovog Pravilnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 25.12.2019. godine

 

 

DIFOL DOO BEOGRAD

 Direktor Dragan Popović

Siguran dizajn
Mint hosting provajder

Server time: 2021-04-16 12:24:17 CET (Belgrade, Serbia). Sva prava zadržana © 2010-2021 Green Design d.o.o

Website Security Test